Polityka prywatności

Pliki cookies | Polityka prywatności

1. Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest O.C.O. Okulistyka i Chirurgia Oka sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (01-249), ul. Gizów 1/U2A o numerze NIP 5272809669 oraz REGON 367334047. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane osobowe podawane w jakichkolwiek formularzach na stronie WWW są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych: klinika@wszo.pl

2. Administrator Danych

O.C.O. Okulistyka i Chirurgia Oka sp. z o.o. sp.k. jest administratorem danych swoich klientów i pracowników. Oznacza to, że jeśli posiadasz jakiekolwiek konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.

Dane osobowe przetwarzane są:

  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą

Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli O.C.O. Okulistyka i Chirurgia Oka sp. z o.o. sp.k. jest ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

O.C.O. Okulistyka i Chirurgia Oka sp. z o.o. sp.k. zastrzega prawo do przetwarzania danych po cofnięciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

O.C.O. Okulistyka i Chirurgia Oka sp. z o.o. sp.k. ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

O.C.O. Okulistyka i Chirurgia Oka sp. z o.o. sp.k. nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Administrator danych wdrożył szyfrowanie danych oraz ma wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizuje skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez administratora albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

3. Pliki cookies i dane

Wszelkie informacje dotyczące plików cookies znajdziesz na stronie O.C.O. Okulistyka i Chirurgia Oka sp. z o.o. sp.k.: drnowosielska.pl/pliki-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.