Regulamin terapii wzrokowej

Warszawski Szpital Okulistyczny

 

1. Ćwiczenia wzrokowe odbywają się na terenie Warszawskiego Szpitala Okulistycznego i Instytucie Oka.

2. Ćwiczenia wzrokowe prowadzone są przez wykwalifikowanego specjalistę, który posiada odpowiednie wykształcenie.

3. Częstotliwość i czas trwania zajęć ustalany jest po specjalistycznym badaniu ortoptycznym. Standardowa częstotliwość to 1x30min/tydzień, jednak może być inna, w zależności od potrzeb danego pacjenta.

4. Rodzice są zobowiązani do regularnego utrzymywania kontaktu z ortoptystą, aby otrzymywać wskazówki dotyczące pracy z dzieckiem oraz postępów w czasie trwania terapii.

5. W ćwiczeniach ortoptycznych mogą brać udział jedynie dzieci zdrowe (bez kataru, kaszlu, gorączki, chorób wirusowych, chorób zakaźnych, bólu głowy, brzucha, wymiotów, biegunki).

6. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający dzieci na zajęcia, proszeni są o oczekiwanie na dziecko przed gabinetem. Na wyraźne życzenie rodzic/opiekun może być obecny podczas zajęć. Nie jest to jednak zalecane – dzieci wykazują lepsze skupienie uwagi bez obecności rodzica/opiekuna. Wpływa to również pozytywnie na budowanie relacji terapeuta – dziecko.

7. Rodzice zobowiązani są do regularnego i konsekwentnego stosowania się do zaleceń i wskazówek ortoptysty oraz systematycznego utrwalania zaleconych ćwiczeń w domu. Od regularności ćwiczeń zależą efekty i czas trwania terapii.

8. W przypadku nieobecności dziecka, rodzice zobowiązani są do poinformowania o tym klinikę przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem, a w przypadkach nagłych (hospitalizacja, nieszczęśliwy wypadek, zwolnienie lekarskie) najszybciej jak to możliwe.

9. W przypadku spóźnienia klienta terapia nie jest przedłużana.

10. Podczas trwania terapii ortoptycznej klient jest zobowiązany poinformować o innych trwających terapiach.

11. Warszawski Szpital Okulistyczny i Instytut Oka zastrzega sobie możliwość wprowadzenia późniejszych zmian do regulaminu.